Kjøpsvilkår og betingelser

Sensario AS (per januar 2019)

Avtalevilkår vedrørende nettbutikk og tjeneste levert av Sensario AS under merkenavnet Sensar Marine

Partene 

Salgsbetingelsene gjelder for salg av alle varer og tjenester (produkter) i nettbutikken til forbrukeren, og utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Selger er Sensario AS, Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen.
Registrert i Brønnøysund-registeret med org.nr.: 913 498 402, e-post: post@sensarmarine.no, og blir i det følgende benevnt «vi» eller «oss».

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Du må være over 18 år for å gjennomføre en handel i nettbutikken.

Når du gjennomfører et kjøp i nettbutikken godkjenner du samtidig vilkår og betingelser.

Ved kjøp gjort av næringsdrivende gjelder de begrensinger i ansvaret som følger av kjøpslovens regler. 

Generelt

Enhver transaksjon vil være bindende først når Sensario har akseptert den og sendt en ordrebekreftelse til kunden. Vi leverer bare til adresser i Norge.  

Sensario gjør sitt ytterste for å sikre at all informasjon på nettsiden er korrekt. Tekst og bilder på nettsiden kan likevel inneholde tekniske unøyaktigheter og/eller skrivefeil og Sensario gir ingen garantier knyttet til tekst og/eller bilder. Hvis feil pris er oppgitt for et produkt forbeholder Sensario seg retten til å avvise eller kansellere ordrer. 

Vilkår og betingelser vil endres over tid. Alle endringer i vilkår og betingelser blir lagt ut på denne siden. Når du benytter nettbutikken etter at oppdaterte vilkår og betingelser er publisert tolkes det som at du har akseptert de oppdaterte vilkårene og er bundet av dem. 

Sensario står ikke ansvarlig for forsinkelser eller brudd på våre forpliktelser i henhold til vilkår og betingelser hvis forsinkelsen eller brudd på forpliktelser skyldes årsaker utenfor vår kontroll, inkludert Force Majeure. Forbeholdet påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.

Priser og betaling

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Kostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Når du har fylt ut betalingsinformasjon og bekreftet ditt kjøp vil Sensario AS belaste din konto. Kontroller din kontoutskrift for å se at riktig beløp er trukket. 

Leveringstid og fraktkostnad

Varen leveres på det sted og tidspunkt som er angitt ved bestilling eller ved annen korrespondanse mellom partene. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår skal varen leveres til kjøper innen rimelig tid. Etter at din ordre er sendt vil det normalt ta mellom 3 og 7 virkedager før den leveres. Det tas forbehold om at forsinkelser kan forekomme. Hvis det er lav lagerbeholdning eller utsolgt kan leveringen bli forsinket.  Varen fraktes til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Etter ditt kjøp

Hvis du angrer deg og ønsker å kansellere ordren må du kontakte Sensario så raskt som mulig. Vi kan ikke garantere at ordren kan stoppes etter at den er behandlet. Blir ikke ordren stoppet, kan du innen 14 dager likevel benytte deg av angreretten, som beskrevet nedenfor. Du vil motta en ordrebekreftelse på e-post innen 24 timer etter ditt kjøp. Kontakt kundeservice for å bekrefte ditt kjøp hvis du ikke får noen e-post. Sensario har rett til å kansellere bestillingen før utsending ved leveringsproblemer.

Installasjon

Produktene som selges i nettbutikken er laget for å installeres av kunde selv. Alle komponenter må installeres i henhold til veiledning publisert av Sensario. Vi kan ikke garantere funksjonen til komponenter som ikke er installert i henhold til veiledning publisert av Sensario eller på annen måte er åpenbart feilaktig montert. Eventuelle kostnader forårsaket av åpenbart feilaktig montering eller plassering i ugunstig miljø er kundens ansvar.

Angrerett og retur

Kontakt alltid kundeservice på post@sensarmarine.no for å få godkjent retur før du sender noe tilbake. Kontroller emballasjen ved levering. Kontakt Sensario umiddelbart hvis emballasjen er skadet eller innholdet i pakken ikke er i henhold til din bestilling.

Du har 14 dagers ubegrenset angrerett fra når du mottar produktene. Den samme angreretten gjelder erstatningsprodukter. Du må behandle produktene forsvarlig. Du kan inspisere produktene uten at det påvirker dine rettigheter i henhold til angrefristen.

Returfrakt betales av kunden. Produkter som blir sendt med postoppkrav eller rekommandert post vil ikke bli akseptert. Inkluder alltid den originale kvitteringen og pakningen når du returnerer et produkt. Når vi har godkjent din retur vil vi refundere pengene med samme betalingsmåte som du brukte ved kjøpet innen 30 dager. Hvis vi mottar produkter som er åpnet, brukt eller skadet vil vi ikke akseptere returen. Hvis pakken ikke blir hentet ut faktureres kunden returfrakt. 

Du kan ikke returnere en tjeneste som allerede er påbegynt (for eksempel aktiverte tilleggstjenester).

Link til Angrefristskjema.

Garanti

Garantiperioden på produktene er 2 år i henhold til forbrukerkjøpsloven. I denne perioden erstatter eller reparerer Sensario feil som oppstår på produkter uten ekstra kostnad for kunden. For at garantien skal være gyldig må produktet ikke ha noen synlige skader. Det må heller ikke ha vært brukt på noen annen måte enn i henhold til instruksjonene fra Sensario. Garantien dekker ikke skader på produktene forårsaket av:

– Tekniske feil forårsaket av kunden eller som kunden på annen måte er ansvarlig for.
– Åpenbart feilaktig montering eller plassering i ugunstig miljø.
– Skader forårsaket av ytre omstendigheter som sabotasje, torden, brann eller oversvømmelse.
– Problemer med teleoperatør og operatørens nettverk.
– Problemer relatert til nettverk eller strøm.

Det er ingen garanti for programvare, og alle programvareprodukter selges som brukerlisens i henhold til vilkårene i den separate programvarelisensavtalen som følger med produktet.

Reklamasjon

Reklamasjonstid er i henhold til forbrukerkjøpsloven. Reklamasjon må skje innen rimelig tid, og senest to måneder etter at feilen ble oppdaget. Sensario forbeholder seg retten til å undersøke produktet for å avgjøre om forholdet dekkes av garantien. Slik undersøkelse kan skje ved kontroll av systemets funksjon via fjerntilgang til systemet eller ved at vi ber om å få produktet tilsendt for fysisk kontroll. Fremgangsmåte avtales ved hvert enkelt tilfelle, etter en vurdering av forholdet. Berettiget reklamasjon utbedres kostnadsfritt. Er produktet innsendt for undersøkelse på vårt serviceverksted, vil utgifter til porto refunderes eller kompenseres om det viser seg å være en berettiget reklamasjon.

Overdragelse til annen kunde 

Hvis en annen kunde overtar kontrakt og/eller produktene er garanti gitt av Sensario fortsatt gyldig fra opprinnelig salgs- eller installasjonsdato. Den eksisterende kunden er ansvarlig for å informere den nye kunden om eksisterende betingelser, tjenester og garantier. Den eksisterende kunden er også ansvarlig for å informere Sensario om overdragelsen slik at Sensario kan forsikre seg om at den nye kunden blir registrert. 

Abonnement og betalingsbetingelser

Tjenesten forutsetter et månedlig abonnement. Oppstart av abonnement skjer uavhengig av om produktet er montert og knyttet til installasjonen eller ikke.  Abonnementet løper forskuddsvis etter avtale. Første betaling, eventuelt sammen med tilleggs bestillinger, forfaller til betaling 14 dager etter at tjenesten er levert med mindre annet er avtalt.

Dersom faktura ikke er betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling samt purregebyr og omkostninger etter inkassolovgivningen. Sensario har rett til å justere abonnementsprisen årlig i takt med konsumprisindeksen eller generell lønnsvekst.

Sensario har også rett til med 30 dagers varsel å justere prisen på grunnlag av eventuelle endringer i, eller nye, offentlige avgifter/skatter, priser eller betingelser på tjenester, som får betydning for Sensarios kostnader for tjenesten. Sensario forbeholder seg retten til å belaste kunder som ikke ønsker avtalegiro eller tilsvarende med et gebyr, p.t. kr. 79,- pr. faktura.

Abonnementsavtalen er løpende inntil oppsigelse foreligger. Det er en gjensidig oppsigelsestid på 1 måneder. Oppsigelsestiden løper fra aktiveringsdatoen i den påfølgende måneden etter at oppsigelsen foreligger. Aktiveringsdatoen er den datoen i måneden da tjenesten ble levert, eller aktivert via eierskifteservice. Ved vesentlig mislighold har den annen part rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Ved betalingsmislighold som overstiger 60 dager har Sensario rett til midlertidig å koble ut tjenesten. Midlertidig utkobling kan skje uten forutgående varsel til kunde. Kunden plikter likevel å betale for tjenesten inntil det utestående beløpet er betalt. Betalingsmislighold over 3 måneder ansees som vesentlig mislighold og vil gi grunnlag for å heve avtalen. Heving av avtalen som følge av betalingsmislighold skal varsles skriftlig. Ved heving vil den part som har begått et vesentlig mislighold kunne bli erstatningsansvarlig etter alminnelige erstatningsregler.

Forhåndsbestillinger

Forhåndsbestillinger inkluderer en estimert leveransetid.  Leveringsdatoen avhenger av flere faktorer slik som tilgjengelighet på komponenter, produksjonskapasitet hos leverandører og andre faktorer. En fast leveringsdato er derfor ikke bestemt før det er stor sikkerhet på at leveringsdatoen kan overholdes.. Hvis vi ikke klarer å levere produktet innen en rimelig tid har du krav på refusjon av dine betalinger.

Sensario sitt ansvar

Avtalen om levering av tjenesten er kun et tiltak for å bedre sikkerheten og forebygge skader, og innebærer ingen garanti eller lignende fra Sensario sin side mot slike skadetilfeller og/eller ansvar for påfølgende tap. Kunden er innforstått med at det er kundens eget ansvar til enhver tid å holde båten med alle dens verdier forsikret i eget forsikringsselskap. Kunden plikter selv å melde alle skadetilfeller og søke ethvert tap dekket av sitt forsikringsselskap.

Systemet er svært avansert men er ingen garantert beskyttelse mot tyveri, brann, havari, flatt batteri eller andre skadeforhold. Sensario kan ikke garantere ytelsen av sikkerhetssystemet da systemets ytelse variere med hensyn til type båt, plasseringen i båten, materialtyper brukt i båten, mobilnettets dekningsområde, og andre forhold som er utenfor Sensario sin kontroll. Som et resultat av dette, garanterer ikke Sensario at overvåkningssystemet vil forhindre personskade eller skade på eiendom, eller vil gi tilstrekkelig advarsel eller beskyttelse. Ethvert sikkerhetssystem bør derfor betraktes som ett av mange verktøy som er tilgjengelige for å redusere risiko og skader.

Sensario er ikke ansvarlig ovenfor kjøper eller bruker av systemet for direkte eller indirekte tap eller skader, krav fra andre parter eller andre forhold vedrørende produktet eller tjenesten.  Sensario er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som skyldes for eksempel forsinket eller manglende alarm. Uansett vil maksimalt ansvar være begrenset til kjøpsprisen av produktet.

Personopplysninger

I kraft av denne avtalen samtykker kunden til innhenting av personopplysninger for at Sensario skal kunne etterleve avtalen og dens formål. Sensar Marine er ansvarlig for å behandle personopplysninger i tråd med personopplysningsloven og formålet med denne avtalen. Sensario kan utlevere personopplysninger til andre som eventuelt måtte engasjeres av Sensario til å bistå i forbindelse med installasjon, ulykke, skader, kundeservice eller fakturering, men kun i det omfang som er nødvendig. Sensario kan ikke utlevere personopplysninger til andre utenforstående, med mindre det skjer med samtykke fra den personopplysningen gjelder, der det foreligger hjemmel i lov eller forskrift, eller som ledd i eventuell inndrivelse av krav. Kunden har rett til innsyn i egne personopplysninger registrert hos Sensario og kan be om retting av mangelfulle personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 18 og 27. Sensario kan ikke oppbevare personopplysninger lenger enn nødvendig for avtalens formål, hvorpå opplysningene skal slettes på en sikker og forsvarlig måte, jf. § 28.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for ordinære domstoler. Dersom du som betaler er privatperson, gjelder ditt hjemting som rett verneting. Om du som betaler er næringsdrivende, gjelder vårt hjemting som rett verneting. Alle tvister skal løses etter norsk rett.

Annet

Sensario kan endre innholdet i denne avtalen med elektronisk varsel med samme frist som for oppsigelse. Sensario kan, ved overdragelse av hele eller deler av virksomheten, overføre avtalen til erverver av virksomheten. Sensario har rett til å overlate eller pantsette rettigheter i henhold til denne avtalen.

Med mindre annet er avtalt er det kunden som eier utstyret med unntak av SIM-kort innebygget i systemet. Ved misligholdt betaling av løpende abonnement har Sensario rett til å kansellere SIM-kortet. Kunden er ansvarlig for påløpte kostnader ved misbruk av SIM-kortet.